HVAC නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න

නිති අසන පැණ

නිතර අසන ප්රශ්න

බලශක්ති යථා වාතාශ්රය මොකක්ද?

බලශක්ති යථා වාතාශ්රය (ERV) සාමාන්යයෙන් වියැකී ගොඩනැගිල්ලක් හෝ අවකාශය ගුවන් අඩංගු ශක්තිය හුවමාරු හා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා එය භාවිතා බලශක්ති ප්රතිසංස්කරණ (පූර්ව කොන්දේසියක්) නිවාස සහ වාණිජ HVAC පද්ධති වල ලැබෙන එළිමහන් වාතාශ්රය වායු වේ. උණුසුම් කන්න, පද්ධතිය කලින් බොහොම හා සිසිල් කන්නවලදී humidifying සහ පෙර උණුසුම් අතර dehumidifies තුළ. ගෘහස්ථ වායු තත්ත්ව වැඩි දියුණු කිරීම, සහ මුළු HVAC උපකරණ ධාරිතාව අඩු අතර බලශක්ති යථා භාවිතා කිරීමේ ප්රතිලාභය, එම ASHRAE වාතාශ්රය හා බලශක්ති ප්රමිතීන්ට අනුකූල කිරීමට හැකියාව ඇත.

යම් වචනයක්, බලශක්ති මුදාගැනීම වාතාශ්රය (ERV) නැවුම් වාතය ගොඩනැගිල්ලක් බවට, පෙර-සමීකරණය කරන උණුසුම් හෝ සිසිල් රඳවා ඇති අතර ඉඩ දෙයි.

ආදර්ශ විස්තර කුමක්ද?

තාපය හා බලශක්ති මුදාගැනීම වෙන්ටිලේටර්

ආදර්ශ විස්තර

4

 

සටහන: ස්ථාපනය වර්ගය

අත්හිටුවන ලද වර්ගය, L-මහල වර්ග

උදාහරණයක්

XHBQ-D10TH මුළු තාප හුවමාරුව, TH මාලාවක්, 1000m3 / h ගුවන් FL ආව්, 3 වේගයකින් වැඩ තහනම් වර්ගය ERV සඳහන් කරයි.

AHU තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

Holtop AHU, සාධාරණ, ආර්ථික, හා ප්රායෝගික වායු සමීකරණ විසඳුම් පරිශීලකයන් සැපයීම, වෘත්තීය මෘදුකාංග අනුව නිර්මාණය කර ඇති සහ තෝරා ගනු ලැබේ. Holtop AHU තෝරා මෘදුකාංග විශේෂාංග ද ඇතුලත් වේ:

 

ශබ්ද සහ ව්යාපෘතිය AHU විමසුම කළමනාකරණ

නිශ්චිත වායු ගැලීමක් හා ඒකකය කොටස අංශ

බහු තාපය ප්රතිසාධන විකල්ප සහ ක්රියාකාරී කොටස සංයෝජන

ප්රධාන කොටස් ගුවන් රාජ්ය අවස්ථාවක ගණනය

විවිධ විකල්ප කොටස්

l නම්යශීලී ඒකකය සංයෝජන

l වෘත්තීය හා සවිස්තරාත්මක තෝරා ප්රතිදානය වාර්තා

ඔබ AHU Design Service ඉදිරිපත් කරන්නේ?

Holtop ගුවන් පරිහරණය ඒකක භාවිතා කර ඔබගේ ව්යාපෘති සැලසුම්

Holtop AHUs ස්ථාපනය වර්ග විවිධ අවශ්යතා අනුගත හැකි, සම්පූර්ණයෙන්ම රොකට්ටුවක් මොඩියුල නිර්මාණය පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වී, හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමෙන් සංවර්ධනය කර ඇත. ඔබගේ ව්යාපෘතිය සහ ඔබ ඒ නිසා අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබ සඳහා යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන් හැකි තරම් අවශ්යතා පිළිබඳ විස්තර ලබා දෙන්න.

What is PM2.5 and Why You Should Care?
PM2.5 refers to atmospheric particulate matter (PM) that have a diameter of less than 2.5 micrometers, which is about 3% the diameter of a human hair.
pm25_comparison

 

Sources of PM2.5:

Fine particles can come from various sources. They include power plants, motor vehicles, airplanes, residential wood burning, forest fires, agricultural burning, volcanic eruptions and dust storms.

Some are emitted directly into the air, while others are formed when gases and particles interact with one another in the atmosphere.

For instance, gaseous sulfur dioxide emitted from power plants reacts with oxygen and water droplets in the air to form sulfuric acid as a secondary particle.

PM2.5 Sources

Why Are PM2.5 Dangerous?

Since they are so small and light, fine particles tend to stay longer in the air than heavier particles. This increases the chances of humans and animals inhaling them into the bodies. Owing to their minute size, particles smaller than 2.5 micrometers are able to bypass the nose and throat and penetrate deep into the lungs and some may even enter the circulatory system.

Studies have found a close link between exposure to fine particles and premature death from heart and lung disease. Fine particles are also known to trigger or worsen chronic disease such as asthma, heart attack, bronchitis and other respiratory problems.

A study published in the Journal of the American Medical Association suggests that long-term exposure to PM2.5 may lead to plaque deposits in arteries, causing vascular inflammation and a hardening of the arteries which can eventually lead to heart attack and stroke. Scientists in the study estimated that for every 10 micrograms per cubic meter (μg/m3) increase in fine particulate air pollution, there is an associated 4%, 6% and 8% increased risk of all-cause, cardiopulmonary and lung cancer mortality, respectively.

Children, older adults and those who are suffering from lung and/or heart disease are especially vulnerable to the adverse effects of fine particles in the air and should take special precautions when ambient PM2.5 crosses unhealthy levels.

pm2.5 health effects

How to Protect Yourself Against PM2.5

When the amount of PM2.5 is at unhealthy level, take these steps to reduce exposure and protect your health:

  • Stay indoor and close all windows and openings that allow polluted air to enter, when possible.
  • Turn on an energy recovery ventilator  that is equipped with a HEPA filter. Only a HEPA filter can effectively remove fine particles from the air.
  • When most or all windows are closed, do not burn candle, incense or operate energy recovery ventilator that emit smoke or gas to prevent harmful particles and gas (such as carbon monoxide) from building up. (Energy recovery ventilator is the ideal option which can reduce energy consumption of heating cooling system when ventilating).
  • If you are a road warrior who must drive in all weather conditions, get a real air purifier for your car that comes with at least HEPA and activated carbon filters. A normal car filter can’t even remove traffic exhaust properly, let alone microscopic particles.
  • If the air pollution is expected to last for many days, consider moving to an unaffected location.
  • Boost your body’s resistance against PM2.5 by increasing your intake of some nutrients.
  • If you must go outdoor, make it short and quick, and wear a N95 or higher face mask. Holtop electric anti-haze mask is specially designed for polluted area.
Artical from blissair.com