පරිසර හිතකාමී පිවිතුරු බලශක්ති මුදාගැනීම වෙන්ටිලේටර්