සංස්කෘතිය

අපගේ මෙහෙවර

ගුවන් කාර්යක්ෂම සෞඛ්ය සම්පන්න හා වඩා බලශක්ති කටයුතු කළ යුතු බව ය.

 

අපගේ දැක්ම

බලශක්ති යථා ගුවන් අයුරු විසඳුම් ප්රමුඛයා වීම.

අපගේ මූලික සාරධර්ම

විද්යාත්මක කළමනාකරණය උපාය අවබෝධ කර ගැනීමට මූලික වේ.

වෙළඳ පළ ඉල්ලුම ඉහළ නව්යකරණය මූලාශ්රය ද මෙය වේ.

ප්රායෝගික විය.

උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ විශිෂ්ට වෙළඳ නාමය ස්ථාපිත කිරීම.

අගය හැම විටම මිල ඉක්මවා යයි.

හරි තැන නියම පුද්ගලයා ය.

සේවය, සීමාවන්, අවංකත්වය කිසිදු අවසන් වේ.

ජාත්යන්තර සහයෝගය තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන ප්රතිසංස්කරණය ත්වරණය.