• ചതുരശ്ര മീറ്റർ നിര്മ്മാണ ചുവടു

  ചതുരശ്ര മീറ്റർ നിര്മ്മാണ ചുവടു

  2002-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഹൊല്തൊപ് ഏഷ്യയിലെ ചൂട് ഊർജവും വീണ്ടെടുക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ചുവടു ചൈനയിൽ പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് ആണ്, മൂടി ൭൦,൦൦൦മ്൨ ലധികം പ്രദേശം.
 • യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദനം

  യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദനം

  ഹൊല്തൊപ് ഐഎസ്ഒ 9001, ഇസൊ൧൪൦൦൧, ഒഹ്സസ്൧൮൦൦൧ അതുപോലെ ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിസ്റ്റം പണിയുന്നു. ദേശീയ അംഗീകാരം എംഥല്പ്യ് ലബോറട്ടറി, ശക്തമായ ഗവേഷണ വികസന ടീം, 30+ പേറ്റന്റുകൾ കൈവശമാക്കും.
 • ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ

  ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ

  ഹൊല്തൊപ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചൂട് റിക്കവറി കോർ സാങ്കേതികവിദ്യയും 40% + വാർഷിക വളർച്ച ചൈനയിൽ വാണിജ്യ ഊർജ്ജം വീണ്ടെടുക്കൽ വെംതിലതൊര്സ് എണ്ണം 1 വിപണി ഓഹരിയുണ്ട്. ഉല്പന്നങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ 100+ കയറ്റി.
ഫ്ലൊഒര്_ഇചൊ_൧

പ്രമുഖ ഹാസോര്നിവാസികളേ MANUFACTURER

ഹൊല്തൊപ് ചൈനയിൽ ഹീറ്റ് & എനർജി റിക്കവറി വെന്റിലേഷനും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നമ്പർ 1 നിർമ്മാതാവിന്റെ, മാസ്റ്റർ ലോകത്തെ പ്രമുഖ ചൂട് ഊർജവും വീണ്ടെടുക്കൽ കോർ ടെക്നോളജി ആണ്.

ആഗോള പദ്ധതി കേസുകൾ