ທໍາມະຊາດສ້າງ Comfort ພະລັງງານ Ventilators Recovery