Văn hóa

Nhiệm vụ của chúng ta

Để thực hiện xử lý không khí lành mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng.

 

Tầm nhìn của chúng tôi

Để trở thành nhà lãnh đạo trong việc phục hồi năng lượng giải pháp xử lý không khí.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

quản lý khoa học là cơ bản để thực hiện chiến lược.

nhu cầu thị trường là nguồn gốc của sự đổi mới.

Để trở thành thực tế.

Xây dựng thương hiệu tuyệt vời thông qua các sản phẩm chất lượng.

Giá trị luôn vượt quá giá.

Đặt đúng người vào đúng vị trí.

Không giới hạn phục vụ, không có kết thúc bằng sự chân thành.

Hợp tác quốc tế tăng tốc độ đổi mới công nghệ và sản phẩm.