فرهنگ

ماموریت ما

برای اینکه دست زدن به هوا سالم و انرژی بیشتری کارآمد می باشد.

 

دیدگاه ما

به عنوان رهبر در بازیابی انرژی راه حل توزیع هوا.

ارزش های اصلی ما

مدیریت علمی پایه برای تحقق بخشیدن به استراتژی است.

تقاضا در بازار منبع نوآوری است.

به عملی است.

ایجاد نام تجاری عالی از طریق محصولات با کیفیت.

ارزش همیشه بیش از قیمت.

قرار دادن فرد مناسب در جای مناسب.

بدون محدودیت در خدمات، بدون در صداقت به پایان می رسد.

همکاری بین المللی را تسریع بازسازی تکنولوژی و محصولات.